Nejlepší investice je
do Vašeho vzdělání

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.

Pravidla nakládání s osobními údaji

Pravidla nakládání s osobními údaji

LEONES EDUCATION s.r.o.


 

 1. INFORMACE O LEONES EDUCATION s.r.o.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost LEONES EDUCATION s.r.o., IČO: 038 43 572, se sídlem Komenského nám. 1342/7, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 87055, vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „LEONES EDUCATION“).

 1. Leones education působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které s LEONES EDUCATION uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem výukových kurzů (dále jen „kupující“), osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku výukových kurzů (dále jen „potenciální kupující“), uživatelů webových stránek www.leonese.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).


 

 1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. Leones education zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům Lenes education, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pro účely objednávky výukových kurzů i datum narození a číslo bankovního účtu. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, Leones education zpracovává e-mailovou adresu.

  2. Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. Leones education zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo.

  3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Leones education za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

  4. Údaje o třetích osobách poskytnuté kupujícím. Leones education může v nezbytném rozsahu zpracovávat vaše osobní údaje také v případě, že jste byli kupujícím v rámci sjednávání kupní smlouvy v souvislosti s prodejem výukových kurzů označeni jako osoby mající právo na e-learning, formou samostudia. V takovém případě Leones education zpracovává vaše jméno, příjmení a datum narození.

  5. Údaje týkající se dětí. V případech, kdy je s Leones education uzavírána kupní smlouva ve prospěch třetí osoby a touto třetí osobou je dítě, může Leones education zpracovávat i osobní údaje dětí, a to výhradně za účelem plnění smlouvy. Taková smlouva je vždy uzavírána se zákonným zástupcem dítěte. Objednávku drahých kovů, založení klientského účtu či registraci na webových stránkách pro zasílání obchodních sdělení je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.


 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Pro vyřízení objednávky výukových kurzů, tj. pro splnění smlouvy mezi Leones education a kupujícím, využívá Leones education vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště anebo dodání, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže
   Leones education vyřídit vaši objednávku.

  2. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá Leones education vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže Leones education vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání.

  3. Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci LEONES EDUCATION formou obchodních sdělení využívá Leones education především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky drahých kovů nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám Leones education obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem.

  4. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci zpracovává Leones education při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Leones education statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.


 

 1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení Leones education můžete kdykoli zrušit, a
   to:

   • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo

   • změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.

  2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Leones education ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.


 

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

  1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Leones education a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby v Leones education mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Leones education.

  2. Leones education dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Leones education pro účely a způsobem, které Leones education stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak Leones education předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům Leones education předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Leones education využívá, patří:

   • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);

   • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);

   • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);

   • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);

   • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);

   • Programátor (správa a rozvoj informačního systému);

   • SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS).


 

 1. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  1. Leonese education zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Leones education následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

  2. Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu Leones education uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

  3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás Leones education vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

  4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Leones education po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle
   do doby exspirace příslušného druhu cookies.

  5. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Leones education pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Leones education vázána.


 

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Leones education a požadovat:

   • Informace ohledně osobních údajů, které Leones education zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Leones education.

   • Přístup k údajům, které jste poskytli Leones education, ať již v průběhu objednávky výukových kurzů, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám Leones education potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

   • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Leones education správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš klientský účet či registraci.

   • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Leones education zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

   • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Leones education nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Leones education vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

   • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Leones education k jinému subjektu, kdy Leones education předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

  2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Leones education se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


 

 1. BEZPEČNOST

  1. Leones education dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Leones education klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

  2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Leones education pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 2. KONTAKT

  1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Leones education s.r.o. e‑mailem na adresu info@leonese.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 038 797.


 

 1. ÚČINNOST

  1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

 

LEONES EDUCATION s.r.o.